بلشویک ها وکنترل کارگری 1921-1917، دولت و ضدانقلاب

کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران در تضاد با بلشویکها و سیاست حزب آنها .مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه وتلاش وی برای وابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری. تلاشهای ضدانقلابی منشویکها و بورژوازی روسیه در ضدیت با کمیته های کارخانه

AttachmentSize
1917-1921.pdf853.02 KB

Posted By

Majid00
Oct 10 2020 22:11

Share


  • بلشویک ها وکنترل کارگری 1921-1917، دولت و ضدانقلاب. نویسنده: موریس برینتون

Attached files