استقرار نظام سرمایه در آمریکا، ریشه ها و شرایط تکوین اول ماه مه

[:" مبارزه پرولتاریا برای فراگیری تاریخِ خود جبهه ای در میانِ جبهه های متعدد در مبارزه طبقاتی است. این امری صرفا تئوریک، یا تجریدی یا کهنه و ملال¬¬آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِ طبقاتی است و میتواند به عنوان تئوریزه کردن تجربیات تاریخی پرولتاریای جهانی تعریف شود."

:" مبارزه پرولتاریا برای فراگیری تاریخِ خود جبهه ای در میانِ جبهه های متعدد در مبارزه طبقاتی است. این امری صرفا تئوریک، یا تجریدی یا کهنه و ملال¬¬آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِ طبقاتی است و میتواند به عنوان تئوریزه کردن تجربیات تاریخی پرولتاریای جهانی تعریف شود."

AttachmentSize
1.pdf2.75 MB

Posted By

Majid00
Dec 11 2019 15:56

Share


  • :" مبارزه پرولتاریا برای فراگیری تاریخِ خود جبهه ای در میانِ جبهه های متعدد در مبارزه طبقاتی است. ای

Attached files