نامه ساموئل گومپرز به فردریک انگلس

ساموئل گومپرز پس از بروز اختلاف بین وی و حزب سوسیالیست برای دفاع از مواضعش از انگلس تقاضای کمک میکند.

انگلس، ساموئل گومپرز،کارگر، آمریکا، اول ماه می، مبارزه طبقاتی

AttachmentSize
Gompers.pdf39.02 KB

Posted By

Majid00
Dec 28 2019 17:42

Share


  • گومپرز، انگلس، بین الملل دوم، مبارزه طبقاتی

Attached files