יידיש

ײַנע ערשטע יאָרן אין פֿילאַדעלפֿיע

אין פֿרילינג 1903, בין איך מגולגל געוואָרן קיין פֿילאַדעלפֿיע. דער קרײַז אין וועלכן איך בין אַרײַנגעפֿאַלן איז געווען אַ קאָנסערוואַטיווער, געשפּײַזט פֿון כּתריאל שׂרהזאָנס „טאַגעבלאַט“, וועלכע איז מיר פֿון ערשטן טאָג אָן געווען שטאַרק דערווידער.