فارسی

مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی روس

نقد عمیق رزا در رابطه با شکل سازمانی فعالیت سوسیال دموکرات های روسیه.
دیسیپلینی که لنین در ذهن خود پرورانده همان مکانیسم کامل دولت بورژوایی متمرکز است که در کارخانه و میلیتاریزم موجود در دولت بوروکراتیک نهادینه شده است .

تجربه کمیته های کارخانه در انقلاب روسیه

تجربه کمیته های کارخانه در روسیه که توسط مانورهای سیاسی بلشویک ها تضعیف و سپس سرکوب گردیدند

آتامانشا

حياة (ماريوسيا نيكيفوروفا)
The Life of Marusya Nikiforova 1885 - 1919
بقلم : (ملكولم آرشيبالد)
Malcolm Archibald
ترجمة : نهى كمال

" الفصل و التكافؤ " – المرأة الحرة (موخيريس ليبريس) و الإستراتيجية الأناركية لتحرير المرأة

تاريخ (موخيريس ليبريس) و هي منظمة نسائية أناركية تأسست في إسبانيا – مايو 1936 و تهدف لوضع نهاية لثلاثية استعباد المرأة . . الجهل – رأس المال – التبعية للرجال

ترجمة كاملة لمقالة : “Separate and equal”?: Mujeres Libres and anarchist strategy for women's emancipation

بعد از اسانلو نوبت کیست؟

نقد مواضع آقای محمود صالحی در نشست وی با اتحادیه های کارگری فرانسه