نوآم چامسکی، آنارشیسم، فارسی

گفتگو با نوام چامسکی: آنارشیسم، مارکسیسم، و امید به آینده -ترجمۀ محمودرضا عبداللهی

نوام چامسکی: آنارشیسم، مارکسیسم، و امید به آینده -ترجمۀ حخمودرضا عبداللهی

متن پیش رو گفتگویی است که کوین دویل، از دبیران نشریه ی آنارشیستی انقلاب سرخ و سیاه چاپ دوبلین در ایرلند، با نوآم چامسکی در ماه مه 1995 انجام داده است و در دومین شماره ی نشریه به چاپ رسیده است