Tagalog

Anarkismo: Ano Siya at Ano Hindi Siya

Ang akdang ito ay isinulat ni Joseph A. Labadie at muling nilimbag sa dandelion, vol 3, bl. 12, Tag-lamig 1979 sa isang “polyetong orihinal na inilathala ng Liberty Club of Detroit.” Inisalin ni Malaginoo.

“Dalawang Magbubukid” ni Errico Malatesta

A 1913 Tagalog translation of Errico Malatesta's “Between Peasants” or “Fra Contadini.”
An introduction to anarchism and anarcho-communism written as a dialogue between two farmers.