Translation of

Bức Thư Từ Một Người Vô Trị Cuba

 Bức ảnh huyền thoại: “Bất cứ ai cản bước người anh em này chính là kẻ thù.”

Bản dịch bức thư từ một người vô trị Cuba chia sẻ góc nhìn về tình hình chính trị hiện nay ở Cuba.
Originally published by Polemica Cubana. English translation at Bentley.noblogs.org.

Janji Palsu Vietnam

“Revolusi Tikus” oleh Diều Hâu.

A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into Bahasa Indonesia. Translated by Ameyuri Ringo.

Die gebrochenen Versprechen Vietnams

“A Rats’ Revolution” von Diều Hâu.

Eine Kritik vietnamesischer Anarchist*innen am sogenannten „Sozialismus“ in Vietnam.
A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into German. Translated by die plattform.

Welcome to the "Class Struggle"

Letter from M. Kattz to introduce the Class Struggle newspaper.

Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang: usa ka anarkistang pagsangpit

CrimethInc's classic pamphlet on anarchism, To Change Everything translated into Bisaya/Cebuano.

Repormer At Pulitiko

A translation of Alexander Berkman's “Reformer and Politician” from What is Communist Anarchism?

Qué hacer

Exposición de la historia del concepto de comunización, acompañada de una crítica de algunos sus usos más recientes y frívolos