Volodymyr Horak

“Destroy the Makhno movement” - The Bolsheviks’ secret war against Nestor Makhno and his insurgents - Volodymyr Horak

Makhno & comrades - 1920

How the Bolshevik state intelligence services tried to destroy the Makhnovist movement - and the resistance they met.