نامه ساموئل گومپرز به انگلس

نامه ساموئل گومپرز به فردریک انگلس

در این نامه گومپرز رئیس یا رهبرفدراسیون کارآمریکا ازانگلس تقاضای کمک میکند تا درباره اختلاف وی با حزب سوسیالیست آمریکا که عضو بین الملل دوم بود دخالت کند