Being pro-independence

358 posts / 0 new
Last post
Anarchoneilist
Offline
Joined: 10-12-04
Sep 10 2005 14:23

Biggedy-biggedy-bollocks!

OK, what about arguments that small states

are more vunerable to predation by multinationals.

'cos they are. Also, see UN thread.

red n black star

Volin's picture
Volin
Offline
Joined: 24-01-05
Sep 11 2005 12:35

Inntineach, ma chi mi na leabhraichean gheibh mi iad gu dearbh. Tha deagh leabharlann an seo. A' bheil thu eolach air An Oidhche Mus do Sheol Sinn?...fear le Aonghas P(h)adraig Caimbeul a tha mi air cluintinn mu dheidhinn. Tha mo charaid ag radh gu bheil e an leabhar as fhearr a leugh e riamh. Agus, w00t, thig Tearlach Potter a-mach aig ceann am mios! Chan urrainn dhomh feitheamh. 8)

bgbh wrote:
Bha ar clasaichean aig an Oilthigh bhos a-seo ann an Gaidhlig air fad cuideachd, ach airson Dialectology, Placenames agus Gaeilge

Sin a tha mi fhin a' deanamh cuideachd, a' measg ri stuth eile agus anns a' Ghaidhlig air fad! Gaeilge troimh Gaidhlig, agus tha mi air son Spainnteis ionnsachadh began 'san aon doigh. 'S docha nach bi e cho doirbh 'sa smaoincheadh tu. (tha mi'n dochas)

Naoi bliadhna; chithinn carson a tha feum agad air fois!

Quote:
Ciamar a tha an craic?

An craic no an talent? Tha iad gach cuid sgoinneil. grin Ach tha mo bhancharaid a' fuireach miltean is miletan air falbh, agus chan eil facal ach 'sa Bheurla aice - tha mi cinnteach nach eil i a' tuigsinn carson a tha uidh agam 'sa chuspair. Sin OK. An robh thu ann Sleite mu thrath?

Revol68; if you made that association where I come from, or heaven forbid you called what we speak "gaylick" then you could generally expect a good kicking. Besides being completely ignorant its just not cricket.

Bodach gun bhrigh's picture
Bodach gun bhrigh
Offline
Joined: 7-07-05
Sep 11 2005 19:31

Leugh mi an Oidhche mus do sheol sinn gu dearbh, ach cha robh e cho math, cus romans, agus cus amaideas mu chogadh na Spainn, ag radh nach robh diofar eadar na Poblaich agus na Naiseantaich. Tha am fear eile aige, Latha a'deanamh sgeil do latha, buileach nas fhearr. Chanainn nach bi e cho doirbh spainntis ionnsachadh, o chionns gu bheil Gaidhlig agad, ach sdocha gum bi an da a'measgachadh nad cheann. Sin an rud a tha a' tachairt dhomhsa le Fraingis, agus Breatainnis cuideachd.

Duilich airson do bhanacharaid, bha mi ann an Sleite mu shia bliadhnachan air ais, airson cursa Gaidhlig a mhair da sheachdain, bha e math, ach bha na meanbh-chuileagan sgriosail.

Sdocha gu bheil fhein-grain air revol bochd, truaghain.

Anarchoneilist
Offline
Joined: 10-12-04
Sep 22 2005 13:11
revol68 wrote:
too be honest i don't care, it's a dead language i have no more desire to reassert than latin. If people wanna learn dead languages fair enough but lets not claim it's anything more than an interest or hobby.

and im sorry but i'll always call it "leprechaun" cos for most people i know who speak it, it has the same mythologised role as believing in lepreachauns.

Not a Fortean Times reader then, Revol smile