نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت های حکومتگران سرمایه جهانی با حکومتگران سرمایه داخلی ایران قرار است این احزاب نقش پیاده نظام سرمایه جهانی را بازی کنند

AttachmentSize
Howler1.pdf210.51 KB

Posted By

Majid00
Mar 10 2017 22:43

Share


  • بورژوازی کر، احزاب سیاسی، کارگران کردستان

Attached files