نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

نشست احزاب کردستان ایران

بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

AttachmentSize
Howler1.pdf210.51 KB

Posted By

Majid00
Mar 10 2017 23:00

Share


  • بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

    بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

Attached files