Neo-liberalism

Nữ quyền Việt Nam — “Cần đoàn kết đấu tranh cho quyền lợi lao động”

May Hai factory staff is in working hours. © ILO

Trong bối cảnh kinh tế xã hội thị trường ở Việt Nam hiện đại, đấu tranh vị nữ vẫn luôn là một vấn đề hết sức cấp thiết. Đi tìm lời đáp cho câu hỏi liên quan đến thực tế và phương hướng đấu tranh vị nữ tại Việt Nam, nhóm Mèo Mun đã phỏng vấn Nguyễn Ngọc Trân — tác giả từng có bài viết về vấn đề “nữ quyền Tân-tự do” trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Độc giả quan tâm có thể tìm đọc thêm bài viết “Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo” do Nguyễn Ngọc Trân đồng tác giả cùng các thành viên nhóm Vietnam Young Marxists và Mèo Mun.

1989: Venezuela Caracazo food riots

In the 1980s Venezuela was suffering a major economic crisis, in response the government imposed extreme austerity policies that led to massive hikes in the cost of food, fuel and services. By 1989 protests had erupted and escalated to major rioting and government imposed a state of emergency.

El Salvador, Another Vietnam?

A documentary made during the US backed civil war in El Salvador, documenting the social conditions of the country and many of the atrocities.

Book Review: 'Ruth, Roger & Me', Andrew Deans (Wellington, 2015)

This is a review of a book that takes a critical stance towards the architects of neo-liberalism as implemented in Aotearoa/New Zealand during the 1980's-90s'