کارگران رادیکال چپ، کارگران با جهت انقلابی، بورژوازی ضدانقلاب،رفرمیست های ضد طبقه

دفاعیه آگوست اشپایز

آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی آمریکا را به داددگاهی علیه نظام سرمایه تبدیل میکند