پویندگان تجارب تاریخی - طبقاتی-جهانی کارگران

دفاعیه آگوست اشپایز

آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی آمریکا را به داددگاهی علیه نظام سرمایه تبدیل میکند