بلشویکها وکنترل کارگری 1921-1917 دولت و ضدانقلاب نویسنده موریس برینتون

کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران و تضاد آنها با بلشویک ها و سیاست های حزبی آنان. مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه و تلاش وی برایوابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری.تلاش های ضدانقلابی بورژوازی روسیه ومنشویکها در ضدیت با کمیته های کارخانه

AttachmentSize
1917-1921.pdf853.02 KB

Posted By

Majid00
Oct 10 2020 22:26

Share


  • کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران و تضاد آنها با بلشویک ها و سیاست های حزبی آنان. مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه و تلاش وی برایوابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری.تلاش های ضدانقلابی بورژوازی روسیه ومنشویکها در ضدیت با کمیته های کارخانه

Attached files