آگوستین گویامیون: سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار از پیروزی ماه ژوئیه سال 1936 تا شکست ناگزیر ماه می سال 1937

تاکید برفراگیری تجربه خودکارگران در عرصه مبارزه طبقاتی، نقش و عملکرد دولت سرمایه داری در نظام سرمایه در شرایط عادی و بحرانی، درک بورژوایی مارکسیست ها از فاشیسم و همکاری آن ها با دولتهای بورژوایی علیه فاشیسم و تقویت نهاد دولت علیه طبقه کارگر، شرکت آنارشیست ها در دولت ایالتی و سراسری اسپانیا علیرغم ادعاهای ضددولتیشان و همکاری در سرکوب کارگران رادیکال

تاکید برفراگیری تجربه خودکارگران در عرصه مبارزه طبقاتی، نقش و عملکرد دولت سرمایه داری در نظام سرمایه در شرایط عادی و بحرانی، درک بورژوایی مارکسیست ها از فاشیسم و همکاری آن ها با دولتهای بورژوایی علیه فاشیسم و تقویت نهاد دولت علیه طبقه کارگر،شرکت آنارشیست ها در دولت ایالتی و سراسری اسپانیا علیرغم ادعاهای ضددولتیشان و همکاری در سرکوب کارگران رادیکال

AttachmentSize
تاریخی کارگران. شماره 5.pdf9.13 MB

Posted By

Majid00
May 5 2020 11:23

Share


  • سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار از پیروزی ماه ژوئیه سال 1936 تا شکست ناگزیر ماه می سال 1937