1920s

Kim byli grzechiści?

Władysław Kowalski-Grzech

W ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) wyodrębniło się wiele, często sprzecznych, kierunków politycznych. Jednym z najwcześniejszych byli tzw. grzechiści – nurt skupiony wokół Władysława Kowalskiego-Grzecha, współzałożyciela KPRP. Oskarżani o „sekciarstwo”, „dogmatyzm”, „antydemokratyzm” czy „antyleninizm”, faktycznie byli jedynym nurtem w partii, który konsekwentnie bronił komunistycznego programu i próbował zapobiec degeneracji międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

kprp_1919

Historia niemieckiej i włoskiej „ultralewicy” lat dwudziestych XX wieku jest stosunkowo dobrze znana, aczkolwiek głównie w kręgach tzw. „lewicy komunistycznej”. Wiemy, że podobne nurty istniały również w innych partiach komunistycznych, ale spora część tej historii wciąż czeka na udokumentowanie. Ten artykuł jest tego próbą. Sekcja pierwsza jest wstępem do historii Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), sekcja druga dokładniejszym spojrzeniem na lewicę tej partii.

The world crisis - Herman Cahn

Cahn Herman capitalism marxism

On the destruction of money, after world war one. (Reproduced for reference only)

The New Solidarity newspaper

Partial archive of The New Solidarity, a newspaper produced out of Chicago by the Industrial Workers of the World (IWW) from 1918-1920. NS replaced Defense News Bulletin.

Bolshevik

Bolshevik (journal). Political-economic biweekly of the central committee of the Russian communist party. (Reproduced for reference only)

The mask is off! - American Anarchist Federated Commune Soviets

A 1920 handbill by American Anarchist Federated Commune Soviets issued in the immediate aftermath of the January 7, 1920 expulsion of the five elected members of the Socialist Party of America from the New York Legislative Assembly. This action is declared to be evidence of the failure of socialist methods in the struggle to overthrow capitalism -- an action which has "torn off the mask of the hypocrisy of government representation."

A Brief History of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1919

The history of the German and Italian left is relatively well known, even if mainly within left communist circles. We know that similar currents existed in other communist parties, although much of that history is yet still to be documented. This article is an attempt at that. The first section is an introduction to the history of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP) and the second a more thorough look at its left-wing.

The Revolutionary Syndicalist Committees in Spain - The history of the revolutionary syndicalist tendency of the CNT (1919-1925) - Comités Syndicalistes révolutionnaires

An account of the rise and fall of the CNT’s Revolutionary Syndicalist tendency—said to reflect the “original” orientation of the CNT of 1910-1918, modeled on the CGT and the "Charter of Amiens", as opposed to the “sectarian” anarchosyndicalist “deviation” that first arose in the CNT in 1919 as a result of the post-war crisis—featuring the “Declaration of Principles” and “Manifesto” of the Revolutionary Syndicalist Committees (founded in 1922), and discussions of the debates in the CNT concerning the Russian Revolution, the Third International, the Red Trade Union International, how to respond to repression, the question of violence, and the campaign for the trade union united front.

1929 Declaration of the Anarchist Federation of Poland

glos_anarchisty

In this declaration from 1929, the Anarchist Federation of Poland (founded 1926) outlines its ideological and tactical programme. Situating itself within the traditions of stateless communism and revolutionary syndicalism, the document also stresses the importance of Workers' and Peasants' Councils for the anarchist project. At the time of its publication, the AFP was a marginal organisation – its politics would only find slightly wider resonance in the middle of the 1930s.

The case of the General Union of the Jewish Workers of Russia, Poland and Lithuania

A left communist look at the Jewish Labour Bund.