DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Bialystok

Yaroshevskaya, Rebekka Yakoklevna (1887-1937 or after?)

Rebeka Yaroshevskaya (back row, far left) with imprisoned comrades, 1922.

A short biography of anarchist Rebecca Yaroshevskaya active in Bialystok, Tashkent and Kharkov