درد سری تازه

روشنگری دررابطه با راسیسم این زهرمهلک علیه مبارزه طبقاتی در جهت شقه شقه کردن صفوف کارگران به نفع بورژوازی هار

افشای راسیسم ایرانی با تکیه بر شهود زنده

AttachmentSize
axir.pdf99.41 KB