مصاحبه با آگوستین گویامیون

مصاحبه ارزشمند با آگوستین وتحلیل طبقاتی وی از جنگد داخلی اسپانیاونقد مواضع رهبران آنارشیست ها و شناساندن یاراندورروتی

AttachmentSize
Agustin.pdf522.54 KB