فارسی

نامه ساموئل گومپرز به فردریک انگلس

در این نامه گومپرز رئیس یا رهبرفدراسیون کارآمریکا ازانگلس تقاضای کمک میکند تا درباره اختلاف وی با حزب سوسیالیست آمریکا که عضو بین الملل دوم بود دخالت کند

درد سری تازه

روشنگری دررابطه با راسیسم این زهرمهلک علیه مبارزه طبقاتی در جهت شقه شقه کردن صفوف کارگران به نفع بورژوازی هار

استقرار نظام سرمایه در آمریکا، ریشه ها و شرایط تکوین اول ماه مه

:" مبارزه پرولتاریا برای فراگیری تاریخِ خود جبهه ای در میانِ جبهه های متعدد در مبارزه طبقاتی است. این امری صرفا تئوریک، یا تجریدی یا کهنه و ملال آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِ طبقاتی است و میتواند به عنوان تئوریزه کردن تجربیات تاریخی پرولتاریای جهانی تعریف شود."

مارکس نظریه پرداز آنارشیسم

مارکس نظریه پرداز آنارشیسم

جامعه نمایش

کتاب جامعه نمایش دگی بور. مترجم بهروز صفدری

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

نشست احزاب کردستان ایران

بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

مقالهای در جهت روشن کردن مواضع احزاب سیاسی کردستان بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

این احزاب در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت سرمایه جهانی با سرمایه داخلی ایران قرار است نقش پیاده نظام سرمایه جهانی را بازی کنند

روژاوا: واقعیت و لفاظی

روژاوا: واقعیت و لفاظی

مقاله ای برای روشن کردن مواضع طبقاتی بازیگران سیاسی سوریه