Peter Jonas

Voorbij de agrarische revolutie - Peter Jonas

Landarbeiders

De hieronder vertaalde tekst gaat over de rol die de agrarische revolutie gespeeld heeft in marxistische bewegingen en hun onderliggende historisch-theoretische aannames over kapitalistische ontwikkeling. Daarnaast neemt het de actuele stand van die vraag op, na de wereldwijde ondergang van kleine onafhankelijke boeren en revolutionaire boerenbewegingen, en vraagt wat er over is van een communistisch agrarisch programma in de wereld van agro-industrie en gigasteden.

Beyond the agrarian revolution - Peter Jonas

Agricultural workers

The text translated below discusses the role of the agrarian revolution in marxist political movements and the underlying historical/theoretical assumptions about capitalist development. It also goes into the current state of affairs resulting from the global demise of the independent peasantry and revolutionary peasant movements, and asks what remains of a communist agrarian programme.