نظام سرمایه ، عِلمِ مزدور و خُرافات این نظام

هدف ما در این مقاله این است که نشان دهیم که اگر میخواهیم به جای زیست به زندگی برسیم و با همین باقیمانده سی درصدی از محیط زیست از تشنگی و گرسنگی نمیریم، باید این نظام را با علم مزدور و خرافات عرفی و شرعی اش از بین ببریم.

Submitted by Majid00 on November 30, 2022

امروزه در آمریکا و ایران انسان ها را با سقط جنین و حجاب سرگرم میکنند. دشمنان و دوستان آگاه و ناآگاه ما در لباسهای مختلف نابرابریهای اجتماعی را به جای نابرابریهای طبقاتی میگذارند. آنها تلاش میکنند که انسانها و به ویژه کارگران به ریشه تاریخی ستمکشی زن واقف نشوند و ریشه آن را در نابرابری طبقاتی جستجو نکنند. لوسی پارسونز کارگر حروفچین آمریکایی همسر آلبرت پارسونز- یکی از جانباختگان مبارزه علیه سرمایه که در 11 نوامبر 1887 به دار آویخته شد- در سال 1905 در کنگره کارگران صنعتی جهان بدرستی رو به مردان کارگر گفت" ما زنان برده بردگانیم. ما نسبت به مردان بیرحمانه تر استثمار میشویم. هر زمان که دستمزد ها بابد کاهش یابند، طبقه سرمایه دار زنان را برای کاهش آن مورد استفاده قرار میدهد." لوسی تاکید میکرد که ستمکشی قطعی زن از مسیر مبارزه طبقاتی میگذرد. نسل امروز ما فراموش کرده است که در زمان شاه و پدر شاه آزادیهای فردی و اجتماعی داشتیم اما مبارزه طبقاتی و آزادیهای سیاسی بشدت سرکوب میشد. اینان فراموش کرده اند که پدر و پسر راه را برای روح القدس باز نمودند تا حتی از آزادیهای فردی و اجتماعی نیز خبری در میان نباشد. اینان فراموش کرده اند که شاه و احزاب مردم و پان ایرانیست برای ما اتحادیه کارگری درست میکردند، اما امروزه هئیت مدیره های پالایشگاه نفت حتی از شکل گیری انجمن های صنفی- مصوب قانونی خودشان- جلوگیری میکنند.

Comments

Majid00

1 year 2 months ago

Submitted by Majid00 on November 30, 2022

مقاله ای در جهت نشان دادن خرافات عرفی و شرعی سرمایه و جایگاه مبارزه طبقاتی و نقش آگاهانه پادوان سرمایه برای کشاندن کارگران بدنبال طبقات دیگر.

Steven.

1 year 2 months ago

Submitted by Steven. on December 9, 2022

Thanks for this! Did you write this article or did someone else? Was it a group called "کارگرانِ خواهانِ نابودیِ کالایِ ویژه بنامِ نیروی کار"

Clarification would be appreciated

Majid00

1 year 1 month ago

Submitted by Majid00 on January 22, 2023

Hi Steve

I did not write this article. As long as I know, It is written by few old retired workers.

Majid00

1 year 1 month ago

Submitted by Majid00 on January 25, 2023

Hello Steve
As far as I know, these worker’s activist have uploaded their works on libcom under two signatures. Those articles which are related to class struggle in Iran were signed under the name of the workers who support the abolition of a special- particular- commodity called labour-power. It is a rough translation from Farsi to English. These include:
The trial of the working class should become the trial of other classes, why didn't the websites of the leftist organizations reflect our pamphlet? What motive lies behind the differences between Kouhestani and Akbari? A few words about Mahmoud Salehi's scattering, who is next after Osanlu ? Meeting of Kurdistan parties ( Howler), Rojava: rhetoric or reality, few words with the readers, class struggle between tendencies... Capital system, mercenary science. Superstitions of capital
Second category of their works include translation of books, booklets and articles which reflect historical experiences of the workers around the world. Here the aim is to transfer historical experiences of revolutionary and left radical workers to young Iranian workers. The signature used to introduce this category of work is The Researchers of historical-class-global experiences of workers. These include:
Bolshevik opposition against Lenin: Workers' group of the Communist Party..., workers' group manifesto, Kronstadt Commune, barricades in Barcelona, experience of factory committees, workers' control in Russia, establishment of capitalist system in America, May Day roots, August Speise's defense , Fascism/anti-Fascism and Marx in Mega
As you can see, these signatures cannot belong to a party, group or sect, and no one can claim ownership of them. Anyone who wants to fight against capital and transfer the historical experiences of the workers to the workers themselves, of course, by criticizing their weakness, errors and shortcomings, can use these names.