Washing machines factory in Berlin closing down, 2005