Bahasa Melayu

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

Ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya ay bagong proyekto ng The Anarchist Library na nagtatampok ng panatikang anarkista mula sa Timog-silangang Asya. Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah proyek terbaru dari The Anarchist Library yang menyediakan literatur anarkis multibahasa dari atau berbahasa Asia Tenggara. Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á là món quà mới nhất từ Thư viện Chủ nghĩa Vô trị, với các tài liệu đa ngôn ngữ, gồm các ngôn ngữ địa phương. ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภารกิจล่าสุดของห้องสมุดอนาธิปไตย ที่รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับอนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืองานเขียนที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้ด้วยกัน

Banner Drop Action by Malaysian Comrades

A report on recent banner drops in Malaysia protesting the reckless actions of politicians.