Agency staff: Don't scab on your fellow workers! - Pracownicy agencji: Nie bądźcie łamistrajkami!

A bilingual English-Polish leaflet produced to counter Royal Mail using casual labour against the 2007 national postal strike. As text in English and Polish and a bilingual pdf laid-out for printing as a double-sided A5 leaflet.

Submitted by Joseph Kay on October 12, 2007

12/10/07 - Reports suggest that the Manpower agency is recruiting casuals during this strike, you may want to print out this pdf and distribute it at your local Manpower branch, or any other agency hiring for Royal Mail.

Download PDF leaflet Agency staff: Don't scab on your fellow workers! - Pracownicy agencji: Nie bądźcie łamistrajkami!

Royal Mail workers are currently fighting against the most serious attack on their working conditions in the history of the postal service. Along with other public sector workers they are facing a pay cut in real terms. On top of this management are imposing 20 new measures, including:

  Forcing workers to work at any time during the day instead of regular shifts
  Increasing the amount of mail workers must carry (to above the current amount agency workers have to now). Royal Mail employs 0.7% of the population but its workers suffer 10% of all the UK's musculoskeletal injuries each year
  Introducing "flexibility" to force workers to take on other jobs - one 8-months' pregnant worker in a sorting office was told to take a bag and do door-to-door deliveries
  Making workers work 5 years longer by increasing the pension age to 65
  Ending the final salary pension scheme for new and existing employees, which will affect any agency worker taken on full time.

If this strike is lost, it will destroy the job as it currently is.

The Royal Mail wants to divide full time and agency workers, they pay you less and give you no job security, they are using this to attack the conditions of all postal workers.

Management is trying to break the tradition of militant defence of working conditions in the postal service by using casual agency workers instead of giving permanent contracts.

In Watford and Liverpool Polish agency workers refused to cross picket lines, showing solidarity against bosses that are attacking all of us. By refusing to cross lines, you are not just helping current workers, you are undermining Royal Mail's ability to use agency workers in the future to break strikes and push down conditions for all workers.

If the postal workers lose there will be a knock-on effect across the country: you will have to work longer and harder for lower wages.

The government is already pushing through attacks on all public sector workers and if they succeed then private employers will hit us even harder. To fight these attacks successfully workers must join forces across the boundaries of permanent and agency, and employer and sector.

Don't cross picket lines!
Defend the wages and conditions of all workers!

Pracownicy Royal Mail walczą obecnie przeciwko najbardziej poważnemu atakowi na warunki pracy w całej długoletniej historii poczty. Podobnie jak i innym pracownikom sektora publicznego grożą im realne obniżki płac. Ponadto zarząd narzuca 20 nowych warunków takich jak:

  Zmuszanie pracowników do pracy o każdej porze w ciągu dnia zamiast regularnych zmian.
  Zwiększenie ilości przesyłek, którą pracownicy poczty mają obowiązek nosić (ponad normę aktualnie obowiązującą pracowników zatrudnianych przez agencje). Royal Mail zatrudnia 0.7% populacji, ale pracownicy Royal Mail ulegają 10% wszystkich wypadków układu mięśniowo-szkieletowego rejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie każdego roku.
  Wprowadzenie ‘elastyczności’, zmuszając w ten sposób pracowników do wykonywania innych prac – jednej pracownicy w zaawansowanej ciąży pracującej w dziale sortowania kazano wziąć worek z pocztą i roznosić przesyłki
  Wymóg pracy o 5 lat dłużej w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego do 65 lat.
  Zamknięcie programu emerytalnego opartego na wysokości płacy końcowej dla nowych i obecnych pracowników; zapis ten również obejmie ewentualnych pracowników agencji, którzy zostaną przyjęci na pełny etat przez Royal Mail.

Jeśli ten strajk zostanie przegrany, będzie to oznaczało pożegnanie się z pracą na obecnych warunkach.

Royal Mail chce podzielić i poróżnić pracowników etatowych i pracowników agencji. Płącą Ci mniej i nie oferują bezpieczeństwa pracy, a przy tym wykorzystują tę sytuację do przeprowadzenia ataku na warunki pracy wszystkich pracowników.

Zarząd i menedżerowie próbują skończyć z tradycją czynnej obrony warunków pracy wśród pracowników poczty poprzez wykorzystywanie dorywczo pracowników agencji zamiast oferowania im stałych kontraktów.

W Watfordzie i Liverpoolu polscy pracownicy agencji nie przekroczyli linii pikiety, wyrażając tym samym solidarność i sprzeciw przeciwko szefom, którzy atakują wszystkich nas. Odmawiając przekroczenia linii pikiety, nie tylko pomagasz obecnym pracownikom, ale również przyczyniasz się do ograniczenia możliwości korzystania przez Royal Mail z pracowników agencji w przyszłości w celach stłumienia akcji strajkowych i pogorszenia warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Jeśli pracownicy poczty przegrają, to nastąpi reakcja łańcuchowa w całym kraju: i Ty też będziesz musiał /musiała pracować dłużej i ciężej za mniejsze pieniądze.

Rząd już od jakiegoś czasu przypuszcza atak na wszystkich pracowników sektora publicznego i jeżeli im się to powiedzie, to prywatni pracodawcy docisną nas jeszcze bardziej. Aby pomyślnie odeprzeć te ataki pracownicy muszą połączyć siły ponad podziałami na stałych i agencyjnych pracowników, na różnych pracodawców i sektory.

Nie przekraczaj linii pikiet!
Broń płac i warunków pracy wszystkich pracowników!
Comments