Lara, Maruja aka Angustias Lara Sanchez (1917-2012)