Mokrousov, Alexei Vasilyevich ( Thomas Matyveyevich) 1887-1959