Polish artisans strike for the right to vote, Jamestown, Virginia, 1619