Flight from freedom: philosophic myth-making and the literary avant-gardism - Yuri Davydov