Nasandin?

(libcom.org) serçaweyeke bo hemû ew kesaney ke xwazyarî begjaçunewe û narrezayî derbrrîn û berperçdanewe û ceng kirdnin bo başkirdin û çakkirdnî jyanyan, jyanî komonîtyekeyan û helumercî karkirdinyan. ême weku xellke asayyeke, demanewêt le lêdwan û miştumirrkirdnî serkewtnekan û têkişkanekanî raburdû û wanewergirtin lêyanewe fêrbîn û sitratîcîgelêk bo zyadkirdin hêz bo berrêwebirdnî karubarî jyanman û kontrollî jyanman desteberbkeyn.

Submitted by Steven. on January 23, 2011

Gîrugrifteke
hemû rojêk le xew radebîn û berew kar berrê dekewîn, ferman le berrêweberêkewe werdegrîn. her ke dest be kar dekeyn, taku deçînewe mallewe tewawî roj xulek dejmêrîn, taku kotayî hefte rojekan dejmêrîn, taku degeyne pşûy salaney dahatû, hefte û mang dejmêrîn, xozge be têperrbûnî temenman dexwazîn û berrêy dekeyn. yaxud leweş xraptir eweye, ke karman bo peyda nakrêt , boye debêt berew bîmekan rê bigrîneber. xemî danî lîstî xercekan ( kareba, aw, telefon û gaz û zorêkî tir) û krêy xanûman lêdenîşêt û le kotayî hemû mangêkîşda balansî hejmarî bankekanman her weku caran debînîn (hîçî neçuwete ser). eger rojêk twananî eweman hebêt ştêk bo destpêkirdnî xêzanîman bxeyne lawe, ewa serman sûrdemênêt û dekewîne ew xeyallewe renge salêkî tir bitwanîn. le barey cengekey em dwayye, ke mîrî birryarî destpêkirdnî da, ture debîn û ewan dîsanewe piştigwêman dexenewe. temaşay dwayîn hewallekan lemer gorranî Kesh dekeyn, beser surmanewe dellêyn bllêy mindallekanman dahatuyan hebêt.

grifteke lewedaye, ke hemû rojêk dinyayek drustdekeyn, ke xizmetî pêwîstyekanman nakat û le jêr kontrollî xomanda nîye. ême mrov nîn, ême serçawey mrovîn, ew maşênane werdeçerxênîn, ke tenha yek amancyan heye: qazanc. kellekekirdnî bêbrranewey qazanc, be karêkî nexwazrawewe demanbestêtewe, ya ta ew katey ke derdekrêyn, çawerrwan demênînewe. mangane le dellerrawkêy krêxanû ya danewey qerzî xanûbereda ramandegrêt, le katêkda ke xanuwekanman demêke drustikrawn û parekeyan drawe. goy zewî leberdem têkdanî awhewa û wêranî jînge û xoçaknîşandanî seranî cîhanda ragirtuwe.

em cîhaneda hemû ştêk nirxî xoy heye. rojane ştî zyatir dête bazarrewe. çerxêk lemewpêş utombêl bû, le emrroda DNA û keşî zewî nirxyan leser danrawe. ew ştaneş ême zyatir çîjyan lêdebînîn – hawellêtî û xoşewîstî û geme- bîrokey nrix leserdananyan nabecê ya bêkellke. bîrokekan le kellkman dexen, çunke bazarr leser ew binçînane, ke ême bekarî debeyn, kar nakat. wêrray zorî xwardin, 'hêzî bazarr' lem cîhaneda sedan milwên kes le birsyetîda radegrêt. milyonan kes le dermanî aydiz bêbeşn, le katêkda ke kompanya dermansazekan nîwey bucekeyan le dozînewey bazarr û berêweberayetîda xerc deken. bazarr pêwîstîyekanî mrov nanasêt, heta ewkatey ke be parey kaş dekirrdrên. tenha rêgaş bo bedesthênanî parey kaş, her karkirdne bo xawenkarekan ya dawakirdnî bîmekan. le karkirdnîşda bo pare, ceste û hoşman wek kalla deçête bazarrewe taku krrîn û froşirtnî pêwe bikrêt.

katêk ke kar dekeyn, zor şit drust dekeyn, ewey ke le bazarrda detwanrêt bifroşrêt. bellam ême parey tewawî ew ştey ke drustî dekeyn, wernagrîn, egîna hîç ştêk weku qazanc bo( xawenkarekan) namênêtewe. eger kompanyake qazancî tewawî destnekewêt, ewa dadexrêt û êmeş leser kar derdekrêyn û sermayekeş le şwênêkî tir dexrête gerr. berjewendî xawenkarekan heman berjewendî ême nîye. griftî bazarr ewe nîye, ke nirxekan berzin ya bazarr nuqsanî heye. gîrugrifteke eweş nîye, ke yasa û rêsakan zorn ya kem. grifteke lewedaye ke hemû ştêk nirxî lesere. le cîhanî bazarrda mrov tenya katêk dahatûy dewêt, eger ewende dewllemend bêt byanparêzêt. gişt mîrîyekanî dunya kar bo ragirtin (parastnî) ew plebendîye deken, hendêk car be gêzerî dêmokrasî û xoşguzeranî, hendêk carîş goçanî dîktatorî û xoşguzeranî. eme dunyay ême nîye.

hemû rojêk, xellke asayyeke bergrî deken, krêkaran xoyan rêkdexen, mandegrin, destbeserdadegirtin û helldeçûn, le cîhanêkî namrovaneda bo pêdawîstîyekanî mrov radewestnewe. em sayte bo ewaneye. bo to û bo ême. ewaneman, ke bêcge le hêzî bazuman, hîçyan nîye bîfroşn, bêcge le kotubendî destanman hîç le destnaden. ewaneman ke lem cîhane wze prrukêneda dejîn û wek xwênmijrawan req hellhatûyn. le katêkda ke le pênaw xwastekanman radebîn, hawar bo dunyayekî cyawaztir dekeyn, dunyayek ke leser bnemay " le her kesêk be pêy twanay xoy û bo her kesêk bepêy pêduyistî" binyatinrabêt , dunyay azadî û komellgey komunîzmî azadîxwaz.

Aydyakan
nawî libcom kurtikrawey " komunîzmî azadîxwaz"e, aydyayekî ramyarîy ke êmey pêdenasrêtewe. komunîzmî azadîxwaz, derbrrînî ramyarîyaney seretakanî êsta û raburdûy harîkarî û hawpiştîye le komellgey mroyîda. le serapay komellgekanda detwanrêt rewtekanî harîkarî beramberane bedî bikrên. le nmûne bçûkekanî jyanî rojaney weku rêkxistnî komelayetî jemexwardnêk ya yarmetîdanî nenasêk le serxistin û dagirtnî kollekeyda le pêplîkaneyekda. herweha detwanin xoyan le rêy aşkratrewe bxenerrû, wek ewey ke grupêk le krêkaran bo hawkarîkirdin letek grupêkî tir, wek ewey ke krêkaranî barhellgrî BA baggage bo aşpezanî Gate Gourmet catering staff le sallî 2005 da kirdyan. herweha detwanin bteqnewe û bibne hêzêkî berceste le koemellgeda weku ewey le rûdawekanî sertaserî erjentîn le sallî 2001, emrro le yonan, le kwancu, koryay başûr sallî 1980, purtugal 1974, ferensa 1968, hengarya1956, îspanya 1936 , rusya1917 û parîs 1871, rûyda.

ême le pley yekemda xoman be beşêk le arastey hawpiştî û harîkarî û xebatî krêkaran be drêjayî mêjû dezanîn, îdî çi ewan xawenî xohuşyarî komonîstî azadîxwazane bûbin (weku ewey ke le şorrşî îspanyada bû) ya na. herweha ême le jêr karayî le hendêk rêsay dyarîkrawî tîorî û kirdeyî ( weku enarko-komonîzm , enarko-sendîkalîzm, çepî radîkall, komonîzmî çep, marksîzmî azadîxwaz, komonîzmî encumenî (sovyetîy) û hîtrîş)dayn. ême sozdarîman letek nûseran û rêkrawanêkî wek karl markis, CLR James, morîs brintin, Wildcat allmanya, fîdrasyonî enarkîstî, fîdrasyonî hawpiştî, prole.info , rabûn, hawpiştî, rûdawgerakan , herweha CiNT î îspanya û hîtrîş.

wêray ewey, ke ême bwarteskî peyrewkirdnî em aydyayane û şêwekanî rêkixrawbûn le komellgey hawçerixda derdekeyn. ême leser têgeyiştin û allugorrkirdnî peywendîye komellayetîyekan her lêreda û le îstada le jyanî rojanemanda û baştirkirdnî barudoxman û parastnî goy zewî, pêdagrî dekeyn, le katêkda ke hêşta le helle û serkewtnî aydya û bzûtnewe raburduwekanî çînî krêkarewe, fêr debîn.

Sayteke
em sayte hewall û twêjînewey xebatî krêkaran, miştumrrî corawcor, keşkollî herdem peresênî zyatir le 10.000 wtar be beşdarî zyatir le 10.000 bekarber, le babetî mêjûyewe bigre ta jyanname û deqî tîorîkî, pertûk û namîlkey tewaw le xo degrêt. le sallanî raburdûda le çendîn keşkollî onlaynî tirda beşdarîman kirduwe û le pall ewaneşda sedan têkistî nûsraw ya skankraw lelayen xomanewe ya boman amadekrawe. ême be tewawî le yekêtîyekan û parte ramyarîyekan serbexoyn; sayteke lelayen serperiştîgeranî xobexiş û komekî bekarberanewe piştîwanî dekrêt.

eger pêtwaye letek êmeda hawrayt, boçî xot nawnûs nakey û beşdarî bkeyt?

Translated by the Kurdish Anarchist Forum

Comments

Related content