مصاحبه با آگوستین گویامیون

مصاحبه ارزشمند با آگوستین وتحلیل طبقاتی وی از جنگد داخلی اسپانیاونقد مواضع رهبران آنارشیست ها و شناساندن یاراندورروتی

Submitted by Majid00 on February 8, 2020