فارسی

فاشیسم/ضدفاشیسم نوشته ژان باروت (ژیل دووِ)

مروری برتجربه فاشیسم در کشور های مختلف و نقد دیدگاه های بورژوایی دراین زمینه

بلشویکها وکنترل کارگری 1921-1917 دولت و ضدانقلاب نویسنده موریس برینتون

کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران و تضاد آنها با بلشویک ها و سیاست های حزبی آنان. مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه و تلاش وی برایوابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری.تلاش های ضدانقلابی بورژوازی روسیه ومنشویکها در ضدیت با کمیته های کارخانه

دفاعیه آگوست اشپایز

آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی آمریکا را به داددگاهی علیه نظام سرمایه تبدیل میکند

آگوستین گویامیون: سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار از پیروزی ماه ژوئیه سال 1936 تا شکست ناگزیر ماه می سال 1937

تاکید برفراگیری تجربه خودکارگران در عرصه مبارزه طبقاتی، نقش و عملکرد دولت سرمایه داری در نظام سرمایه در شرایط عادی و بحرانی، درک بورژوایی مارکسیست ها از فاشیسم و همکاری آن ها با دولتهای بورژوایی علیه فاشیسم و تقویت نهاد دولت علیه طبقه کارگر، شرکت آنارشیست ها در دولت ایالتی و سراسری اسپانیا علیرغم ادعاهای ضددولتیشان و همکاری در سرکوب کارگران رادیکال

مصاحبه با آگوستین گویامیون

مصاحبه ارزشمند با آگوستین وتحلیل طبقاتی وی از جنگد داخلی اسپانیاونقد مواضع رهبران آنارشیست ها و شناساندن یاراندورروتی

نامه ساموئل گومپرز به فردریک انگلس

در این نامه گومپرز رئیس یا رهبرفدراسیون کارآمریکا ازانگلس تقاضای کمک میکند تا درباره اختلاف وی با حزب سوسیالیست آمریکا که عضو بین الملل دوم بود دخالت کند

درد سری تازه

روشنگری دررابطه با راسیسم این زهرمهلک علیه مبارزه طبقاتی در جهت شقه شقه کردن صفوف کارگران به نفع بورژوازی هار

استقرار نظام سرمایه در آمریکا، ریشه ها و شرایط تکوین اول ماه مه

:" مبارزه پرولتاریا برای فراگیری تاریخِ خود جبهه ای در میانِ جبهه های متعدد در مبارزه طبقاتی است. این امری صرفا تئوریک، یا تجریدی یا کهنه و ملال آور نیست، این بخشی و جزئی از خود آگاهیِ طبقاتی است و میتواند به عنوان تئوریزه کردن تجربیات تاریخی پرولتاریای جهانی تعریف شود."

مارکس نظریه پرداز آنارشیسم

مارکس نظریه پرداز آنارشیسم