فارسی

جامعه نمایش

کتاب جامعه نمایش دگی بور. مترجم بهروز صفدری

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

نشست احزاب کردستان ایران

بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

مقالهای در جهت روشن کردن مواضع احزاب سیاسی کردستان بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

این احزاب در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت سرمایه جهانی با سرمایه داخلی ایران قرار است نقش پیاده نظام سرمایه جهانی را بازی کنند

روژاوا: واقعیت و لفاظی

روژاوا: واقعیت و لفاظی

مقاله ای برای روشن کردن مواضع طبقاتی بازیگران سیاسی سوریه

گفتگو با نوام چامسکی: آنارشیسم، مارکسیسم، و امید به آینده -ترجمۀ محمودرضا عبداللهی

نوام چامسکی: آنارشیسم، مارکسیسم، و امید به آینده -ترجمۀ حخمودرضا عبداللهی

متن پیش رو گفتگویی است که کوین دویل، از دبیران نشریه ی آنارشیستی انقلاب سرخ و سیاه چاپ دوبلین در ایرلند، با نوآم چامسکی در ماه مه 1995 انجام داده است و در دومین شماره ی نشریه به چاپ رسیده است

آنارکوسندیکالیسم نوشتۀ رودولف راکر با پیشگفتار نوآم چامسکی ترجمۀ محمودرضا عبداللهی

Anarchosynicalism Farsi

چاپ آنارکوسندیکالیسم اثر رودولف راکر، پس از سالیان دراز، برای آنان که دل مشغول مسائلی چون آزادی و عدالت اند، روی دادی بسیار مهم محسوب می شود

آنارشیسم نوشتۀ کالین وارد ترجمۀ محمودرضا عبداللهی

آنارشیسم- کالین وارد- ترجمۀ فارسی

آنارشیسم ، کالین وارد، ترجمه محمودرضا عبداللهی، نشر افکار، چاپ اول 1388 ، 176 صفحه

کالین وارد نویسندۀ کتاب در پیشگفتار متذکر میشود آنارشیسم ایدئولوژی ای سیاسی و اجتماعی است که با وجود شکست تاریخی، همواره در ظاهری نو یا در کشوری جدید دوباره سربرآورده است، به گونه ای که مدام باید در رویدادنگاری آن فصلی تازه گشود، یا به گستره ی آن جنبه ای دیگر افزود. او در این کتاب علاوه بر نشان دادن آنارشیسم در متن تاریخ سیاسی خود، بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی این مکتب فکری تاکید میکند

مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی روس

نقد عمیق رزا در رابطه با شکل سازمانی فعالیت سوسیال دموکرات های روسیه.
دیسیپلینی که لنین در ذهن خود پرورانده همان مکانیسم کامل دولت بورژوایی متمرکز است که در کارخانه و میلیتاریزم موجود در دولت بوروکراتیک نهادینه شده است .

تجربه کمیته های کارخانه در انقلاب روسیه

تجربه کمیته های کارخانه در روسیه که توسط مانورهای سیاسی بلشویک ها تضعیف و سپس سرکوب گردیدند