اسناد کمون کرونشتات- مشتمل بر ایزوستیایِ کرونشتات و اطلاعیه های صادره از سوی کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات

هدف ما دامن زدن دیگرباره به تشتت و جنگ فرقه ای و یا پرسه زنیِ صرف در آرشیو تاریخ نیست. انتشار این اسناد برای ما از این نظر ضرورت دارد:
1 - روشن ساختن زوایای مختلف این حادثه تاریخی
2- شناخت از نقطه ضعف های رخداد اکتبر
3- فراگیری درسهای آن برای:
- انتقال این تجربه تاریخی – طبقاتی به کارگران به ویژه کارگران جوان
- نقد این تجربه تاریخی به قصد احتراز از تکرار آن در آینده

هدف ما دامن زدن دیگرباره به تشتت و جنگ فرقه ای و یا پرسه زنیِ صرف در آرشیو تاریخ نیست. انتشار این اسناد برای ما از این نظر ضرورت دارد:
1 - روشن ساختن زوایای مختلف این حادثه تاریخی
2- شناخت از نقطه ضعف های رخداد اکتبر
3- فراگیری درسهای آن برای:
- انتقال این تجربه تاریخی – طبقاتی به کارگران به ویژه کارگران جوان

Attachments

first final.pdf (382 KB)

Comments

Related content