ایزوستیای شماره 14 کمون کرونشتات

شماره یِ 14 «ایزوستیای ِ کمیته انقلابی موقت ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» حاوی ِ نکوهش بلشویک ها و بیانیه سربازان ارتش سرخ که حامی ِ قیام کرونشتات بودند، است

شماره یِ 14 «ایزوستیای ِ کمیته انقلابی موقت ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» حاوی ِ نکوهش بلشویک ها و بیانیه سربازان ارتش سرخ که حامی ِ قیام کرونشتات بودند، است

Comments

Related content