ایزوستیای شماره 9 کمون کرونشتات

شماره نهم «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر توضیح در مورد چگونگی تشکیل کمیته انقلابی موقت است.

شماره نهم «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر توضیح در مورد چگونگی تشکیل کمیته انقلابی موقت است.

Comments

Related content