ایزوستیای کمون کرونشتات شماره 5

تمام قدرت به شوراها و نه احزاب

فیلدمارشال تروتسکی علیه کرونشتات آزاد که علیه استبداد سه ساله کمیسرهای کمونیست قیام کرده است، زبان به تهدید گشوده است. این ترپوف تازه به دوران رسیده، زحمتکشانی که یوغ شرم آور دیکتاتوری حزب کمونیست را بدور افکنده اند، به قتل عام مسلحانه تهدید می کند. او مردم صلح جوی ِ کرونشتات را تهدید به قتل می کند. او دستور می دهد «از شلیک گلوله دریغ نکن».

Comments

Related content