ایزوستیای کمون کرونشتات شماره 10

شماره ی ِ دهم «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر بزرگداشت چهارمین سال آغاز انقلاب و اثبات این موضوع است که کمیته ی ِموقت انقلاب، برساخته ی ِجبهه ارتش سفید نیست.

شماره ی ِ دهم «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر بزرگداشت چهارمین سال آغاز انقلاب و اثبات این موضوع است که کمیته ی ِموقت انقلاب، برساخته ی ِجبهه ارتش سفید نیست.

Comments

Related content