اعتصاب پولمن، 1894 - جرمی برچر

تاریخنگاریِ عالی جرمی برچر از بایکوت و اعتصاب گسترده اما در نهایت ناموفقِ اتحادیه راه آهن آمریکا به رهبری یوجین دبز علیه شرکت ستمگر پولمن پالاس کار(Pullman Palace Car).

در سال 1893، ایالات متحده دچار رکودی جدّی شد، که باعث کاهش گسترده دستمزدها و اخراج کارگران و نیز سبب-سازِ اعتصاب سراسری کارگران معدن گردید.
کاهش دستمزدها امّا بسیار فراتر از محدوده¬ی معدنچیان رفت. یک مورد از کاهش شدید دستمزدهای معمول در کار، در شرکت خودروسازی Pullman Palace پولمنِ ایلینوی رخ داد. کلّ شهر - زمین، خانه ها، فروشگاه ها، کلیساها همگی متعلق به جورج پولمن بود.

Comments

Related content