ایزوستیای شماره 13 کمون کرونشتات

شماره ی ِ 13 "ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات" شامل حملات به تصرفات بلشویک ها می شود

شماره ی ِ 13 "ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات" شامل حملات به تصرفات بلشویک ها می شود

Attachments

Comments

Related content