ایزوستیای شماره 4 کمون کرونشتات

شماره ی ِچهارم «ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل بخشی از هشدار در مورد امکان ظهور اپورتونیست های سرمایه داری است که ممکن است تحت پوشش ضد بلشویسم نفوذ کنند

شماره ی ِچهارم «ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل بخشی از هشدار در مورد امکان ظهور اپورتونیست های سرمایه داری است که ممکن است تحت پوشش ضد بلشویسم نفوذ کنند

Comments

Related content