ایزوستیای شماره 7 کمون کرونشتات

شماره ی ِ هفتم «ایزوستیای ِکمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل بحث در مورد بازسازی اتحادیه ها و قطعنامه ی ِ ارائه شده از سوی ِ سربازانی است که ارتش سرخ را ترک کرده اند.

شماره ی ِ هفتم «ایزوستیای ِکمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل بحث در مورد بازسازی اتحادیه ها و قطعنامه ی ِ ارائه شده از سوی ِ سربازانی است که ارتش سرخ را ترک کرده اند.

Comments

Related content