ایزوستیای شماره 11 کمون کرونشتات

شماره ی ِ 11 «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر نامه ی ِ سرگشاده به کارگران جهان در مورد وضعیت کرونشتات و فراخوان ِ ترک ِ بلشویک ها است.

شماره ی ِ 11 «ایزوستیای کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» مشتمل بر نامه ی ِ سرگشاده به کارگران جهان در مورد وضعیت کرونشتات و فراخوان ِ ترک ِ بلشویک ها است.

Attachments

Comments

Related content