برگردان از : پویندگان تجارب تاریخی-طبقاتی-جهانی کارگران