اسناد تاریخی کرونشتات

واقعیت این است که پراودای کرونشتات گنجینه ی ِ ارزشمندی از تبلیغات طرفداران قیام است، چرا که یک متن تاریخی است. این مجموعه پس از قیام کرونشتات، توسط روزنامه ولیا روسی (اراده روسیه) منتشر و در ضمیمه ی ِ آن، تمام چهارده شماره روزنامه طرفدار قیام، ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی، گنجانده شد. بنا به گفته ی ِ عنوان مجموعه، تمام عواید حاصل از فروش این نشریه به «پناهندگان کرونشتات و خانواده‌هایشان» تعلق می‌گرفت.

این اثر به مثابه ی ِ گزارشی از شرایط سیاسی و اقتصادی در سال 1921 نیز جالب توجه است. مطالب ایزوستیا دیدگاههایی در خصوص کمبود غذا و واکنش مردم، ساختار سیاسی ارگان های دولتی و مشاغل ساکنان کرونشتات در زمان قیام ارائه می دهد.

Comments

Related content