قیام کرونشتات: اسکات زنکاتسو پارکر

منابع اصلی این کتاب نسخه‌های «ایزوستیای ِ کمیته انقلابی موقت ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» است که آینه‌ای دقیق از جنبش کرونشتات هستند. در نیمه دوم کتاب، نسخه های روزنامه انقلابی کرونشتات آزاد را به عنوان مآخذ ارزشمند منتشر می کنیم. با این کار، امکان دسترسی مستقیم به تمام حقیقت در خصوص ِ کرونشتات را برای همه خوانندگان فراهم می کنیم تا خودشان بخوانند و خودشان قضاوت کنند.

Related content