سند شماره 2 ایزوستیای کمون کرونشتات

شماره دوم "ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات". شامل دستورات اولیّه کمیته انقلابی و بیانیه ای از حزب کمونیست محلی است.

شماره دوم "ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات". شامل دستورات اولیّه کمیته انقلابی و بیانیه ای از حزب کمونیست محلی است.

Files

Comments

Related content